0755-82908211 info@sensorstech.com 耐特恩网站
热销产品 / Hot Products More
品牌 全部
类别
品牌:
全部 ME Interface AML NCTE N.G WAYCON KAMAN MMF Redlion
价格: —— 查询 仅显示有货
产品名称: Nano25
型号:

量程:125N/125N/500N 3Nm/3Nm/3Nm

      250N/250N/1000N 6Nm/6Nm/6Nm

直径:25mm

高度:21.6mm


产品名称: Nano17 Titanium
型号:

量程:8N/8N/14.1N 50Nm/50Nm/50Nm

      16N/16N/28.2N 100Nm/100Nm/100Nm

      32N/32N/56.4N 200Nm/200Nm/200Nm

直径:17mm

高度:14.5mm


产品名称: Nano17 IP65 IP68
型号:

量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm

      25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm

      50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm

直径:20.1mm

高度:22.2mm


产品名称: Nano17
型号:

量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm

      25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm

      50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm

直径:17mm

高度:14.5mm


产品名称: Mini85
型号:

量程:475N/475N/950N 20Nm/20Nm/20Nm

      950N/950N/1900N 40Nm/40Nm/40Nm

      1900N/1900N/3800N 80Nm/80Nm/80Nm

直径:85.1mm

高度:29.8mm


产品名称: Mini58 IP65 IP68
型号:

量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

直径:65.4mm

高度:37.6mm


产品名称: Mini58 IP60
型号:

量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

直径:82mm

高度:36.2mm


产品名称: Mini58
型号:

量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

直径:58mm

高度:30mm


产品名称: Mini45 Titanium
型号:

量程:60N/60N/120N 3Nm/3Nm/3Nm

      120N/120N/240N 6Nm/6Nm/6Nm

      240N/240N/480N 12Nm/12Nm/12Nm

直径:45mm

高度:17.5mm


产品名称: Mini45 IP65 IP68
型号:

量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm

      290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm

      580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm

直径:57.9mm

高度:25.1mm


产品名称: Mini45
型号:

量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm

      290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm

      580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm

直径:45mm

高度:15.7mm


产品名称: Mini40 IP65 IP68
型号:

量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm

      40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm

      80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm

直径:53.3mm

高度:21.1mm


产品名称: Mini40
型号:

量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm

      40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm

      80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm

直径:40mm

高度:12.2mm


产品名称: Mini27 Titanium
型号:

量程:40N/40N/40N 2Nm/2Nm/2Nm

      80N/80N/160N 5Nm/4Nm/4Nm

直径:27mm

高度:18.2mm


产品名称: Gamma IP68
型号:

量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm

      65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm

      130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm

直径:111mm

高度:52.3mm产品名称: Gamma IP65
型号:

量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm

      65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm

      130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm

直径:111mm

高度:52.3mm


  • Nano25
  • 名称:

   ATI

  • 量程:125N/125N/500N 3Nm/3Nm/3Nm

         250N/250N/1000N 6Nm/6Nm/6Nm

   直径:25mm

   高度:21.6mm


  • New:

  • Nano25
  • 工作年限: 量程:125N/125N/500N 3Nm/3Nm/3Nm      250N/250N/1000N 6Nm/6Nm/6Nm直径:25mm高度:21.6mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Nano17 Titanium
  • 名称:

   ATI

  • 量程:8N/8N/14.1N 50Nm/50Nm/50Nm

         16N/16N/28.2N 100Nm/100Nm/100Nm

         32N/32N/56.4N 200Nm/200Nm/200Nm

   直径:17mm

   高度:14.5mm


  • New:

  • Nano17 Titanium
  • 工作年限: 量程:8N/8N/14.1N 50Nm/50Nm/50Nm      16N/16N/28.2N 100Nm/100Nm/100Nm      32N/32N/56.4N 200Nm/200Nm/200Nm直径:17mm高度:14.5mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Nano17 IP65 IP68
  • 名称:

   ATI

  • 量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm

         25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm

         50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm

   直径:20.1mm

   高度:22.2mm


  • New:

  • Nano17 IP65 IP68
  • 工作年限: 量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm      25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm      50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm直径:20.1mm高度:22.2mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Nano17
  • 名称:

   ATI

  • 量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm

         25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm

         50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm

   直径:17mm

   高度:14.5mm


  • New:

  • Nano17
  • 工作年限: 量程:12N/12N/17N 120Nm/120Nm/120Nm      25N/25N/35N 250Nm/250Nm/250Nm      50N/50N/70N 500Nm/500Nm/500Nm直径:17mm高度:14.5mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini85
  • 名称:

   ATI

  • 量程:475N/475N/950N 20Nm/20Nm/20Nm

         950N/950N/1900N 40Nm/40Nm/40Nm

         1900N/1900N/3800N 80Nm/80Nm/80Nm

   直径:85.1mm

   高度:29.8mm


  • New:

  • Mini85
  • 工作年限: 量程:475N/475N/950N 20Nm/20Nm/20Nm      950N/950N/1900N 40Nm/40Nm/40Nm      1900N/1900N/3800N 80Nm/80Nm/80Nm直径:85.1mm高度:29.8mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini58 IP65 IP68
  • 名称:

   ATI

  • 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

         1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

         2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

   直径:65.4mm

   高度:37.6mm


  • New:

  • Mini58 IP65 IP68
  • 工作年限: 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm直径:65.4mm高度:37.6mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini58 IP60
  • 名称:

   ATI

  • 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

         1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

         2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

   直径:82mm

   高度:36.2mm


  • New:

  • Mini58 IP60
  • 工作年限: 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm直径:82mm高度:36.2mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini58
  • 名称:

   ATI

  • 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm

         1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm

         2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm

   直径:58mm

   高度:30mm


  • New:

  • Mini58
  • 工作年限: 量程:700N/700N/1700N 30Nm/30Nm/30Nm      1400N/1400N/3400N 60Nm/60Nm/60Nm      2800N/2800N/6800N 120Nm/120Nm/120Nm直径:58mm高度:30mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini45 Titanium
  • 名称:

   ATI

  • 量程:60N/60N/120N 3Nm/3Nm/3Nm

         120N/120N/240N 6Nm/6Nm/6Nm

         240N/240N/480N 12Nm/12Nm/12Nm

   直径:45mm

   高度:17.5mm


  • New:

  • Mini45 Titanium
  • 工作年限: 量程:60N/60N/120N 3Nm/3Nm/3Nm      120N/120N/240N 6Nm/6Nm/6Nm      240N/240N/480N 12Nm/12Nm/12Nm直径:45mm高度:17.5mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini45 IP65 IP68
  • 名称:

   ATI

  • 量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm

         290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm

         580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm

   直径:57.9mm

   高度:25.1mm


  • New:

  • Mini45 IP65 IP68
  • 工作年限: 量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm      290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm      580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm直径:57.9mm高度:25.1mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini45
  • 名称:

   ATI

  • 量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm

         290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm

         580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm

   直径:45mm

   高度:15.7mm


  • New:

  • Mini45
  • 工作年限: 量程:145N/145N/290N 5Nm/5Nm/5Nm      290N/290N/580N 10Nm/10Nm/10Nm      580N/580N/1160N 20Nm/20Nm/20Nm直径:45mm高度:15.7mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini40 IP65 IP68
  • 名称:

   ATI

  • 量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm

         40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm

         80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm

   直径:53.3mm

   高度:21.1mm


  • New:

  • Mini40 IP65 IP68
  • 工作年限: 量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm      40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm      80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm直径:53.3mm高度:21.1mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini40
  • 名称:

   ATI

  • 量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm

         40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm

         80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm

   直径:40mm

   高度:12.2mm


  • New:

  • Mini40
  • 工作年限: 量程:20N/20N/60N 1Nm/1Nm/1Nm      40N/40N/120N 2Nm/2Nm/2Nm      80N/80N/240N 4Nm/4Nm/4Nm直径:40mm高度:12.2mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Mini27 Titanium
  • 名称:

   ATI

  • 量程:40N/40N/40N 2Nm/2Nm/2Nm

         80N/80N/160N 5Nm/4Nm/4Nm

   直径:27mm

   高度:18.2mm


  • New:

  • Mini27 Titanium
  • 工作年限: 量程:40N/40N/40N 2Nm/2Nm/2Nm      80N/80N/160N 5Nm/4Nm/4Nm直径:27mm高度:18.2mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Gamma IP68
  • 名称:

   ATI

  • 量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm

         65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm

         130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm

   直径:111mm

   高度:52.3mm  • New:

  • Gamma IP68
  • 工作年限: 量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm      65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm      130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm直径:111mm高度:52.3mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
  • Gamma IP65
  • 名称:

   ATI

  • 量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm

         65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm

         130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm

   直径:111mm

   高度:52.3mm


  • New:

  • Gamma IP65
  • 工作年限: 量程:32N/32N/100N 2.5Nm/2.5Nm/2.5Nm      65N/65N/200N 5Nm/5Nm/5Nm      130N/130N/400N 10Nm/10Nm/10Nm直径:111mm高度:52.3mm
  • 性别:

  • 学历:
  • 薪资:
0755-82908211 info@sensorstech.com 耐特恩公众号
友情链接:    必优  |  必优网  |  华创测试  |  多分量传感器  |  力传感器  |  压力传感器  |  扭矩传感器
Copyright © 2022 深圳耐特恩科技有限公司 

 

犀牛云提供云计算服务
ignore
5
电话
  ignore
6
二维码
  ignore
分享